INFORMACJA DLA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI SZKOLNE W RAMACH OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NAD UCZNIAMI

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


1. Administratorem Pani/ Pana Danych Osobowych jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ z siedzibą przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław, (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Dyrektor, na podstawie zawartej ze Szkołą porozumienia


2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzoz.wroc.pl,             tel.71 391 17 53.

3. Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
udzielania innych usług medycznych, rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub
innym podmiotem finansującym te świadczenia, a także prowadzonej dla Pani/Pana dziecka dokumentacji
medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenie o ochronie
danych („RODO”), z uwzględnieniem w szczególności niżej wymienionych aktów prawnych:

a) Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

d) Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

e) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej

f) Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

g) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Ręczniku Praw Pacjenta,

h)Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

i)ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia

Ponadto Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie innych aktów prawnych (ustaw) w zakresach z nich wynikających (np. w zakresie udzielenia informacji na żądanie sądu, ubezpieczyciela, Policji, organów pomocy społecznej itd.).

4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana dziecka danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

 
5. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana dziecka danych osobowych w imieniu Administratora..

 
6. Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw
szczególnych.


7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich oraz swojego dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad
gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw
szczególnych.  

 
8.Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.


9. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe.

10. Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu ani nie będą przekazywane do kraju trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 


Plik do pobrania w formie pdf: obowiazek_informacyjny-msz.pdf