Realizacja zadania "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" finansowana jest z budżetu państwa.

znaki strona www


Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2004 r. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wartość finansowania stanowiące całkowitą wartość zadania wynosi w roku 2021: 900500,00 zł

22 września 2005 r weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr. 189, póz. 159 S ) zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, póz.593 z późn. zm. ) specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób,wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom , które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki( nawet razem zamieszkująca )nie może jej zapewnić. Mogą one być również świadczone w ośrodku wsparcia. W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli :

a) nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty tj. placówki służby zdrowia i systemu oświaty

b) mimo skorzystania z usług świadczonych przez wymienione podmioty nadal występują okoliczności uzasadniające potrzebę w tym zakresie, i mieszczą się one w możliwościach pomocy społecznej

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, przeznaczone są dla osób wskazanych w art.3 ust.1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego czyli :

1) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),

2) upośledzonych umysłowo,

3) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ZOSTAJĄ PRZYZNANE NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANEJ PRZEZ MOPS WE WROCŁAWIU. DECYZJA ADMINISTRACYJNA OKREŚLA RODZAJ, ZAKRES, OKRES, MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG I KOSZT USŁUGI ZA 1 GODZINĘ.

 

KOORDYNATOR PROGRAMU

Edyta Maciejkianiec
tel. 71 335 29 60
tel. 696 534 904
email: emaciejkianiec@spzoz.wroc.pl