Zapytanie ofertowe na Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej lub po kryzysie psychicznym i ich rodzin/opiekunów

Nr sprawy : DPZ.42.7.7.2021.1.KNA

Termin złożenia dokumentów: 29.07.2021 do godz. 9.00

Regulamin Organizacyjny Wrocławskiego Centrum Zdrowia precyzuje organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Centrum oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa serwera wraz z monitorem dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ
Znak sprawy: DIN.0420.4.2021
Termin składania ofert: 19.07.2021r. do godz. 10:00 Kontakt: 71 39 11 762 mail: infor@spzoz.wroc.pl
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa serwera wraz z monitorem dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ”

Znak sprawy: DAT.241.10.2021.2.MJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i montaż krzeseł biurowych i fotela biurowego w Przychodni Kozanów przy ul. Dokerskiej 9 oraz  w Przychodni Stare Miasto przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.”

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 16.07.2021r do godz. 12.00 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach  8:00-15:00

Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem mjacozynska@spzoz.wroc.pl

Wrocław, 2021-07-06
ZNAK SPRAWY: DAT.241.11.2021.2.BWŁ

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na

Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ


Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

„Dostawa wraz z montażem szafy serwerowej 42U RACK 19” ”

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa switchy dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ

Znak sprawy: DIN.0425.1.2021

Termin składania ofert: 13-07-2021 g. 10:00 Kontakt: 71 39 11 762 mail: infor@spzoz.wroc.pl

Znak sprawy: CZP.082.23.2021.1.IBM      

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Okres obowiązywania umowy od dnia 9.08.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.

Termin składania ofert 02.08.2021 do godz. 9:00 w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

 

Dotyczy:
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 25.06.2021 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

Więcej o: Władze i ich kompetencje

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Zamówienia do 30 tysięcy euro

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji