ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

„Dostawa wraz z montażem szafy serwerowej 42U RACK 19” ”

Postępowanie prowadzone zgodnie z  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

 • Zamawiający:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707

 • Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa stojąca szafa serwerowa 42U o parametrach technicznych:

 • Malowanie proszkowe,
 • RACK 19”,
 • Szerokość szafy 80cm / Głębokość 100cm
 • Drzwi przednie i tylne perforowane,
 • Zabezpieczenie zamkiem: drzwi przednie, drzwi tylnie, panele boczne,
 • Wyposażenie szafy w panel wentylacyjny z regulowanym termostatem,
 • Minimalne obciążenie szafy 600kg,
 • 2 x półka serwerowa 1U o minimalnej nośności 60kg,
 • Listwa zasilająca 19” 1U z wtykiem zasilającym C14,
 • Patch panel RACK19” kat 5e UTP 48 porty,
 • Organizator kabli do szafy rack 19”,

Montaż obejmuje:

 • Dostawę, rozładunek, wniesienie i montaż szafy w serwerowni we wskazanym miejscu – serwerownia znajduje się na 1piętrze. Konieczne wcześniejsze ustalenie dokładnego terminu dostawy i montażu.
 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

 • cena „C”– 100%,
 • Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Miejsce:  ul. Bierutowska 63, 51-317 Wrocław

Termin realizacji zamówienia: do 30.07.2021

 • Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna. Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

 • Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 14.07.2021 do godz. 1100 w sekretariacie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28.

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach  9:00-14:30

Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem infor@spzoz.wroc.pl

 • Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego  formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 • Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

pisemnie na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

 a) e-mailem infor@spzoz.wroc.pl

  b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

 • Arkadiusz Strzałkowski, tel. 71 391 17 62, Tomasz Sztuka, tel. 71 391 16 62
 • Warunki płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni – usługi i dostawy od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – wzór umowy

- klauzula RODO

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe - szafa serwerowa pdf 289.61 KB Tomasz Sztuka
RODO pdf 1.08 MB Tomasz Sztuka
Formularz ofertowy- szafa serwerowa doc 239.00 KB Tomasz Sztuka
Wzór umowy - szafa serwerowa pdf 686.82 KB Tomasz Sztuka
Protokół z postępowania pdf 130.22 KB Tomasz Sztuka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 09:16 Tomasz Sztuka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 lipiec 2021 09:17 Tomasz Sztuka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 lipiec 2021 12:25 Tomasz Sztuka