Znak sprawy: DPZ.42.2.13.2021.1.LJĘ    Data składania: 11.05.2021r. do godz. 14:00

 ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
prowadzenie edukacji zdrowotnej i poradnictwa specjalistycznego dotyczącego zasad prawidłowego
odżywiania kobiet w okresie planowania ciąży, ciężarnych, w formie stacjonarnej, on line, przez telefon
w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć edukacyjnych i
poradnictwa specjalistycznego dla kobiet planujących ciążę, ciężarnych i osób towarzyszących”.
Program finansowany ze środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Wrocławia w ramach
umowy dotacyjnej P/WCZ/1/2021
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości
mniejszej niż 130 000 złotych
1. Zamawiający:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:0000062603,
adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP:8942460800, REGON:000313331,BDO000117707.
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć edukacji zdrowotnej i poradnictwa specjalistycznego w
zakresie zasad prawidłowego odżywiania kobiet w okresie planowania ciąży, ciężarnych, matek w
formie stacjonarnej, on line i przez telefon w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie
indywidualnych i grupowych zajęć edukacyjnych i poradnictwa specjalistycznego dla kobiet planujących
ciążę, ciężarnych i osób towarzyszących”.
Zakres zadań:
a) kwalifikacja kobiet planujących ciążę, ciężarnych, matek do edukacji i poradnictwa
specjalistycznego w zakresie zasad prawidłowego żywienia,
b) prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć edukacji zdrowotnej i poradnictwa
specjalistycznego w formie stacjonarnej,
c) w okresie obostrzeń epidemicznych lub w przypadku braku możliwości prowadzenia edukacji w
formie stacjonarnej dopuszcza się możliwość prowadzenia edukacji w formie on line i
telefonicznej w miejscu umożliwiającym ich realizację,
d) prowadzenie dokumentacji z działalności edukacyjnej według ustalonego wzoru,
e) ponoszenie odpowiedzialności za sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie pomieszczenia w
którym odbywają się zajęcia,
f) sporządzanie comiesięcznych sprawozdań na druku przygotowanym przez Zleceniodawcę.
Warunki jakie musi spełniać Zleceniobiorca:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe: dietetyk/ technolog żywności,
b) doświadczenie (co najmniej 3 letnie) w prowadzeniu edukacji zdrowotnej w formie stacjonarnej,
on line, telefonicznej,
c) dołączyć aktualne obowiązujące dla danego stanowiska zaświadczenia lekarskie o braku
przeciwwskazań do zatrudnienia oraz aktualne wymagane szkolenia BHP lub podpisane
oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o możliwości
wykonywania świadczeń deklarowanych do realizacji zadań objętych zapytaniem ofertowym,
d) dołączyć kserokopię polisy OC oraz kopie dokumentów potwierdzających zakres prowadzonej
działalności .
Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
Cena brutto za 1 godzinę realizowanego zadania
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających wymagane warunki,
przy zastosowaniu powyższych kryteriów.
Miejsce i termin realizacji zamówienia.
Edukacja, poradnictwo specjalistyczne w formie stacjonarnej - Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
Przychodnia Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 lub w innej lokalizacji wskazanej przez Zleceniodawcę,
edukacja telefoniczna i on line – w miejscu umożliwiającym realizację zadania.
Termin realizacji zadania w formie stacjonarnej, telefonicznej i on line : od daty podpisania umowy
do 15.12. 2021r. wg harmonogramu ustalonego z Koordynatorem zadania.
Zamawiający dopuszcza zmianę dni oraz godzin prowadzenia edukacji według potrzeb WCZ SPZOZ, po
uzyskaniu zgody Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby godzin pracy realizatora do 50%wartości
umowy z zachowaniem warunków określonych w złożonej ofercie .
Przewidywana liczba godzin ok.40-50.
Zamawiający informuje, że zastrzega możliwość wyboru więcej niż jednego Zleceniobiorcy.
Termin realizacji zlecenia może ulec zmianie według zapotrzebowania zgłaszanego przez
Zleceniodawcę lub na prośbę Zleceniobiorcy.
3. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofert zostanie zawarta umowa z Oferentem.
W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Oferenta, dopuszcza się możliwość
zawarcia przez Zamawiającego umowy z Oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako
kolejna najbardziej korzystna.
Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania
bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Oferentem.
4. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 11 maja 2021r. do godziny 14.00 na druku
formularza ofertowego w sekretariacie w godzinach 9.00-14.00 Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP
ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław.
Zamawiający dopuszcza również składanie oferty drogą elektroniczną na adres: .
ljedrzejewska@spzoz.wroc.pl .
5. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
- wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę /uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli
Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę,
niezależnie od wyniku postępowania.
6. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
pisemnie na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław
a) e-mailem: ljedrzejewska@spzoz.wroc.pl
b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Leokadia Jędrzejewska, tel. 691 852 069
7. Warunki płatności za przedmiot zamówienia: określone w umowie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 736.11 KB Monika Szczęśniak
Formularz ofertowy pdf 916.28 KB Monika Szczęśniak
Oświadczenie pdf 329.76 KB Monika Szczęśniak
Wzór umowy pdf 947.08 KB Monika Szczęśniak
wyniki zapytania ofertowego pdf 527.21 KB Lucyna Jędrzejewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 maj 2021 10:30 Monika Szczęśniak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 maj 2021 12:50 Lucyna Jędrzejewska