Do innowacyjnego projektu związanego z psychiatrią poszukujemy osób z wykształceniem psychologicznym na stanowisko recepcjonisty/recepcjonistki z obsługą infolinii w Centrum Zdrowia Psychicznego+

W związku z realizacją innowacyjnego projektu pn. "Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV, innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, poszukujemy osób na stanowisko Recepcjonista/(ka) z obsługą infolinii w Centrum Zdrowia Psychicznego + Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ.

Praca dwuzmianowa od sierpnia 2021r. początkowo w wymiarze 0,5 - 0,6 etatu.

Wymagania:

- wykształcenie psychologiczne (dodatkowo preferowane wykształcenie terapeutyczne, doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzinami i bliskimi),

- obsługa komputera (pakiet Office, infolinia, poczta elektroniczna) i urządzeń biurowych,

- umiejętność pracy z ludźmi, podzielność uwagi, odporność na stres, dobra organizacja pracy własnej, cierpliwość,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (rejestracja, recepcja, obsługa klienta, sekretariat) będzie dodatkowym atutem

 

Obowiązki:

- prowadzenie rejestracji pacjentów (bezpośrednio, telefonicznie, elektronicznie),

- prowadzenie rejestracji pacjentów (bezpośrednio, telefonicznie, elektronicznie),

- uzupełnianie i archiwizowanie dokumentacji, udzielanie pacjentom informacji,

- wstępna kwalifikacja do projektu zgodnie z dokumentacją projektową,

- planowanie terminarza wizyt stacjonarnych i wyjazdowych,

- obsługa infolinii, której Beneficjentami będą m.in. osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodziny i bliscy,

- prowadzenie czynnej oświaty zdrowotnej wśród pacjentów CZP+ będących uczestnikami projektu,

- obowiązkowe przeszkolenie z ICF oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z ICF,

- udział w zebraniach zespołu w ramach danej komórki organizacyjnej CZP+,

- współpraca z personelem i realizatorami świadczeń innych komórek,

- nadzór nad świetlicą znajdującą się na terenie CZP+

 

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- szkolenia z ICF,

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- pakiet socjalny,

- dobrą atmosferę i pracę w zgranym, młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole.

 

Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie po rozmowie z osobą zainteresowaną.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie swoich aplikacji z dopiskiem CZP+ na adres: ibanaszek@spzoz.wroc.pl

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

Ponadto informujemy, że:

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ z siedzibą przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław, którego przedstawicielem jest Dyrektor
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzoz.wroc.pl, tel.71 391 17 53
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie osoby upoważnione do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku licząc od roku następującego po roku przekazania dokumentów aplikacyjnych. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28 lipiec 2021 08:24 Alicja Morawa-Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 28 lipiec 2021 08:26 Alicja Morawa-Nowak