Nr sprawy: DSP.243.16.2022.1.BPL

 

KONKURS OFERT W RODZAJU: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - CZERWIEC 2022

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.07.2022 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 27.06.2022 do godz. 9:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 26.05.2022 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 28.06.2022 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

 

Data ogłoszenia: 20.06.2022r.

 

 

 

 

Ogłoszenie
uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:
I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul Lindego 19-21 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
2. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Kod 1701) w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II poziom referencyjny.  Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
c. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
d. Psychologa posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status: osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
c. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.
5. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalistę psychoterapii uzależnień. lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

II. Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
b. Pracownika socjalnego.

III. Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:
1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
b. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa posiadającego status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

IV. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2
1) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a) Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień;

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych usługobiorcom w ramach prowadzonej przez Udzielającego zamówienie odpłatnej działalności leczniczej na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) jednakże z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w sprawie których przepisy odrębne stanowią inaczej.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.07.2022 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Termin składania ofert: 27.06.2022 do godz. 9:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 27.06.2022 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 28.06.2022 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Data ogłoszenia: 20.06.2022r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wrocław, 28.06.2022

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:

 


I. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul Lindego 19-21 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
Zbigniew Sozański – Psychiatra - Oferta nr 2
Przemysław Jaworski – Oferta nr 3

2. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Kod 1701) w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II poziom referencyjny Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
c. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego posiadającego doświadczenie w pracy z dziećmi oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
d. Psychologa posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz status: osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

3. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (Kod 1708). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

4. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
Zbigniew Sozański – Psychiatra - Oferta nr 1
Przemysław Jaworski – Oferta nr 4
b. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie oraz status osoby prowadzącej psychoterapię lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
c. Specjalistę psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

5. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a. Specjalistę psychoterapii uzależnień. lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

II. Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT
b. Pracownika socjalnego.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

III. Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13C we Wrocławiu:

1. Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:
a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza specjalistę I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b. Specjalisty psychologii klinicznej lub psychologa klinicznego lub psychologa posiadającego status osoby prowadzącej psychoterapię lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

IV. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2

1. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:
a) Specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień;
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie konkursu_SKAN pdf 1,023.45 KB Barbara Piekarska-Leszek
Ogłoszenie konkursu_PDF pdf 945.22 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie Nr 43/2022_SKAN pdf 1.14 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zarządzenie Nr 43/2022_PDF pdf 726.77 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.1.Regulamin pracy komicji_PDF pdf 601.36 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.Szczegółowe warunki_PDF pdf 1.49 MB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.1.Kwestionariusz oferty doc 271.50 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.1. Wzór umowy_psychiatra_działalność pdf 235.86 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.2. Wzór umowy_psychiatra_osoba_fizyczna pdf 237.55 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.3. Wzór umowy_psycholog_psychoterapeuta_prac.socj_specj.psychoter.uzal_działalność pdf 241.96 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.2.4. Wzór umowy_psycholog_psychoterapeuta_prac.socj_specj.psychoter.uzal_osoba_fizyczna pdf 241.34 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.3.Oświadczenie Oferenta_dokumenty doc 36.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Zal.2.4.Oświadczenie Oferenta_ZUS pdf 78.68 KB Barbara Piekarska-Leszek
Załącznik do umowy nr 1 doc 31.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Załącznik do umowy nr 2 xls 28.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Załącznik do umowy nr 3 xls 118.00 KB Barbara Piekarska-Leszek
Załącznik do umowy nr 4 xlsx 10.39 KB Barbara Piekarska-Leszek
Wyniki konkursu_2022.06.28 pdf 747.84 KB Barbara Piekarska-Leszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 czerwiec 2022 14:12 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2022 21:49 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 21:57 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 czerwiec 2022 22:02 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2022 11:37 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 czerwiec 2022 11:38 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 28 czerwiec 2022 11:44 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2022 11:45 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2022 12:04 Barbara Piekarska-Leszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 czerwiec 2022 12:05 Barbara Piekarska-Leszek