Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2020 poz. 295, z póz. zm.)

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju rehabilitacja Lecznicza

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w lokalizacji i zakresie:

I Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji Celmed ul. Celtycka 15/17:

1. Poradnia rehabilitacyjna (kod 1300) świadczenia realizowane przez:

a. lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej.

2. Dział Fizjoterapii (kod 1310) świadczenia realizowane przez:

a. osobę, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra fizjoterapii,

II Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych Puchatek ul Stalowa50:

1. Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci ( kod 2301)

a. osobę, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra fizjoterapii,

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-04-2021r. do 31-12-2021r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy, dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl w zakładce Konkurs ofert i na portalu wewnętrznym Zamawiającego.
Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sekcji Kadr: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28.

Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 50

Termin i miejsce składania ofert: 24-03-2021 do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach

i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 25-03-2021 godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie

Udzielającego zamówienia.

Kryteria oceny ofert stanowią:

a)ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30% ,

b)cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu w dniu 26-03-2021

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

 2021-03-26 Wyniki konkursu ofert w załączeniu

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin pracy komisji konkursowej pdf 2.83 MB Arkadiusz Strzałkowski
Ogłoszenie konkursu ofert pdf 1.68 MB Jadwiga Lipińska
Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.25 MB Jadwiga Lipińska
Zarządzenie 18/2021 pdf 1.76 MB Jadwiga Lipińska
Wzór umowy lekarz działalność załącznik 2.1 pdf 230.63 KB Jadwiga Lipińska
Wzór umowy lekarz osoba fizyczna zał 2.2 pdf 230.43 KB Jadwiga Lipińska
Wzór umowy fizjoterrapeuta działalność zał 2.3 pdf 296.84 KB Jadwiga Lipińska
Wzór umowy fizjoterapeuta osoba fizyczna zał 2.4 pdf 296.82 KB Jadwiga Lipińska
oświadczenie oferenta załącznik nr 3 pdf 153.64 KB Jadwiga Lipińska
Oświadczenie do ZUS pdf 78.68 KB Jadwiga Lipińska
Formularz ofertowy doc 77.00 KB Jadwiga Lipińska
26-03-2021 Wyniki konkursu ofert pdf 275.42 KB astrzalkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 09:05 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:21 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:22 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 09:23 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 09:24 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 09:25 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:39 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:39 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:40 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:41 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:41 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:42 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:42 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:42 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 09:47 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 09:48 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 09:48 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 10:45 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:14 Arkadiusz Strzałkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 11:17 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:23 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:24 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:24 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:25 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:26 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:26 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:27 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:28 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:28 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 11:28 Jadwiga Lipińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 11:34 astrzalkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 11:43 astrzalkowski
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2021-03-19 11:43:59. poniedziałek, 22 marzec 2021 09:13 Główny Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 marzec 2021 07:48 astrzalkowski