Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 24.08.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Nr sprawy: DSP.243.18.2022.1.BPL

KONKURS OFERT W RODZAJU: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - LIPIEC 2022

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.08.2022 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 18.07.2022 do godz. 10:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 18.07.2022 o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 20.07.2022 r.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Data ogłoszenia: 08.07.2022r.

KONKURS PSY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO+ PROJEKT UE - KONKURS NR 17_świadczenia: psychologiczne_psychoterapeutyczne

Termin składania ofert:01.08.2022 do godziny 09:00
Okres obowiązywania umowy od dnia 08.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 25.07.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 Nr sprawy: DSP.243.16.2022.1.BPL

 

KONKURS OFERT W RODZAJU: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - CZERWIEC 2022

 

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.07.2022 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

 

Termin składania ofert: 27.06.2022 do godz. 9:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 26.05.2022 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 28.06.2022 r.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

 

Data ogłoszenia: 20.06.2022r.

 

 

 

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 04.07.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Dotyczy:

Poradnia Lekarza POZ Przychodni Kozanów, ul. Dokerska 9 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stare Miasto, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Stabłowice, ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodni Grabiszyn, ul. Stalowa 50 we Wrocławiu,
Poradnia Lekarza POZ Przychodnia Provita ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu,

Termin i miejsce składania ofert: do 23.06.2022 r. do godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Numer sprawy: DSP.243.13.2022.1.AMI

Konkurs ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Poradni reumatologicznej (1280) w Przychodni Provita, ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu
Świadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01-06-2022r. do 31-12-2022r. z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 25 ust. 2 umowy.

Termin i miejsce składania ofert: 31-05-2022r. do godz. 11:00 w siedzibie firmy Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert 31-05-2022r. o godz. 13:00 w Świetlicy (przyziemie) w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SPZOZ we Wrocławiu w dniu 31-05-2022r.

Nr sprawy: DSP.243.12.2022.1.BPL

KONKURS OFERT W RODZAJU: OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - MAJ 2022

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.06.2022 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust.2 umowy.

Termin składania ofert: 27.05.2022 do godz. 9:00.w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 27.05.2022 o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia 30.05.2022 r.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.

Kryteria oceny ofert stanowią:
a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,
b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.

Data ogłoszenia: 20.05.2022r.

Konkurs USG maj 2022
Nr sprawy: DSP.243.11.2022.1.MSZ
Dotyczy:
badania diagnostyczne USG Pracownia USG w Przychodni Kozanów Dokerska 9 we Wrocławiu
badania diagnostyczne USG Pracownia USG w Specjalistycznym Zakładzie Profilaktyczno-Leczniczym "PROVITA" ul. Bierutowska 63 we Wrocławiu
Termin składania ofert: 20 maja 2022 r. do godz. 12:00