PROJEKT UNIJNY

Od 16.05.2016 do 15.09.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ realizuje projekt pn."Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 16.05.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ realizuje projekt pn."Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 106 250,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 100 183,13 zł.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne

Tytuł projektu: „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" stworzony w odpowiedzi na konkurs pn. „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi" nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15

Projekt zlokalizowany będzie w gminie Wrocław - mieście na prawach powiatu, które jest stolicą województwa dolnośląskiego. Wrocław, to ośrodek o wysokiejrandze, który oferuje wysokospecjalistyczne usługi medyczne mieszkańcom całego województwa.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań ochrony zdrowia publicznego poprzez wypracowanie nowego, innowacyjnego, kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych i jego włączenie do polityki. Poprzez opracowany model możliwe będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących zdeinstytucjonalizowanej i skoordynowanej opieki oraz ochrony zdrowia psychicznego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie innowacyjnego modelu wstępnie obejmującego:

- utworzenie Wrocławskiego Instytutu Zdrowia Psychicznego w strukturze Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ,

- utworzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej

  • stacjonarnego - wsparcie udzielane jest we WIZP dla osób w kryzusie i z doświadczeniem choroby psychicznej, rodzin/opiekunów;
  • mobilnego – wsparcie udzielane jest w środowisku chorego),

- utworzenie Łóżek Interwencyjnych

- opracowanie działań informacyjnych i edukacyjnych oraz drogi pomocy choremu.

Model pozwoli na zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w skali makro, dotyczących osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin, przyjaciół i całego społeczeństwa, co odpowiada celowi 1 PO WER Oś Priorytetowa IV, tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS – w tym przypadku deinstytucjonalizacji ochrony zdrowia publicznego.

Założeniem modelu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzinom/opiekunom, kompleksowej pomocy niezbędnej do życia w środowisku domowym i społecznym poprzez skoordynowanie na poziomie miasta działań wszystkich podmiotów realizujących na rzecz tych osób świadczeń zdrowotnych oraz innych form opieki i pomocy.

Realizacja w/w działań przyczyni się do upowszechnienia środowiskowej opieki dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz efektywnego wykorzystania usług zdrowotnych, społecznych i socjalnych, które już są realizowane oraz wprowadzenie nowych, uzupełniających system pomocy, które pozwolą na poprawę jakości życia chorych, ich rodzin/opiekunów.

I etap projektu zakłada:

  • Przygotowanie do testowania wstępnej wersji kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych,
  • Przeprowadzenie konsultacji tego modelu z wszystkimi grupami interesariuszy,
  • Zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie i wdrażanie wypracowanego modelu na danym obszarze w II etapie - kolejnym projekcie.

W ramach drugiego etapu projektu nastąpi testowe wdrożenie tego modelu.wypracowanego w ramach I etapu projektu.


Wszystkich zainteresowanych problemem dezinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne modelu leczenia środowiskowego wypracowanego w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej".

Spotkanie odbędzie się dnia 09.09.2016 o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej jednostki

Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ przy ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław.

Prezentacja modelu dostępna jest do pobrania na niniejszej stronie.


Uwaga, w dniu 17.08.2016 ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie części modelu dotyczącą aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ projektu pn. "Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie części modelu dot. modelu wsparcia społecznego, tj. zintegrowanych działań w zakresie włączenia społecznego bądź utrzymania więzi społecznych i uczestnictwa w życiu społecznych osób z doświadczeniem choroby psychicznej bądź w kryzysie zdrowia psychicznego.

Ogłoszenie zapytań ofertowych wraz z formularzem ofertowym i wzorami umów znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu w zakładce: Praca / Zapytania ofertowe (http://www.spzoz.wroc.pl/praca/zapytania-ofertowe/...).


Uprzejmie informuję, iż dnia 25.08.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ przyjęło ofertę Fundacji Opieka i Troska, która przygotuje element modelu dotyczący aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem choroby psychicznej.


Dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej".

Celem naboru jest wyłonienie organizacji pozarządowej zainteresowanej wspólną realizacją projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w zakresie ewentualnego wdrożenia i rocznego testowania wypracowanego modelu.

Celem partnerstwa jest zapewnienie osobom z doświadczeniem choroby psychicznej kompletu świadczeń zdrowotnych, społecznych i socjalnych niezbędnych do wyjścia z kryzysu oraz dostosowanych jego indywidualnych potrzeb poprzez zaoferowanie mu uczestnictwa w charakterze odbiorcy wsparcia w rocznym testowaniu - wypracowanego w ramach 1 etapu realizacji projektu - modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych.

Projekt rocznego testowego wdrożenia modelu, który został wypracowany w ramach realizacji pierwszego etapu projektu, będzie przeprowadzany wspólnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a partnerami z sektora finansów publicznych zaproszonymi do wspólnej realizacji projektu oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Termin i miejsce składania zgłoszeń: do 02.09.2016 r. do godz. 13.00, Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław


Materiały szczegółowe dostępne są: poniżej, na stronie BIP Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ (http://www.spzoz.wroc.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

Wybór partnera nastąpi do 06.09.2016 r.


UWAGA ZMIANA TERMINÓW:

1) składania ofert z: 02.09.2016 r. do godz. 13:00 na 08.09.2016 r. do godz. 13:00

2) ogłoszenia wyboru partnera z: 06.09.2016 r. na 09.09.2016 r.


Dnia 09.09.2016 przyjęto ofertę Dolnośląskiego Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz.,,Ostoja", ul. Stawowa 1A,50-015 Wrocław, NlP; 897-15 -47 -75, REGON: 930305389, reprezentowanego przez: Małgorzatę Gorący -Prezesa.Wszystkich zainteresowanych problemem dezinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi zapraszamy na prezentację modelu leczenia środowiskowego wypracowanego w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej". Spotkanie odbędzie się dnia 12.08.2016 o godzinie 12:30 w sali nr 6 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław.

Uwaga, w dniu 03.08.2016 ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie części modelu dotyczącą aktywizacji zawodowej osób z doświadczeniem choroby psychicznej, z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspieranego.

W związku z realizacją przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ projektu pn. "Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie części modelu dot. aktywizacji zawodowej osób z doświadczeniem choroby psychicznej, z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspieranego.

Ogłoszenie zapytań ofertowych wraz z formularzem ofertowym i wzorami umów znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu w zakładce: Praca / Zapytania ofertowe (http://www.spzoz.wroc.pl/praca/zapytania-ofertowe/...).

Uprzejmie informuję, iż dnia 09.08.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ przyjęło ofertę Pani Małgorzaty Gorący, która przygotuje element modelu dotyczący aktywizacji zawodowej osób z doświadczeniem choroby psychicznej, z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspieranego.


Uwaga, w dniu 10.06.2016 ogłoszono zapytania ofertowe na następujące zadania:

1) Kierownik Projektu;

2) Koordynator merytoryczny Projektu;

3) Członek zespołu merytorycznego projektu;

4) Protokolant podczas spotkań zespołu merytorycznego.

Ogłoszenie zapytań ofertowych wraz z formularzem ofertowym i wzorami umów znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu w zakładce: Praca / Zapytania ofertowe (http://www.spzoz.wroc.pl/praca/zapytania-ofertowe/ ).


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.