Konkurs ofert

KONKURS PSY MARZEC 2019


DATA PUBLIKACJI:

DATA SKŁADANIA: 28.03.2019 14:45

Ogłoszenie

uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U. 2018 r. poz.2190, z późn. zm.)

Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w lokalizacji i zakresie:

I) Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

  1. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (kod 1701). Świadczenia realizowane przez:

a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

b. Lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

c. Psychologa klinicznego posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci;

d. Psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci, który posiada certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

e. Terapeutę zajęciowego;

f. Pedagoga specjalnego;

g .Logopedę;

h. Psychologa z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem dziecięcym;

i. Fizjoterapeutę z co najmniej 5-cioletnim doświadczeniem.

2. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (kod 1708). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

b.Psychologa z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem dziecięcym;

c.Fizjoterapeutę z co najmniej 5-cioletnim doświadczeniem.

3. Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego;

c.Psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.04.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust. 2 umowy.

4. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego lub psychologa klinicznego będącego specjalistą psychoterapii / terapii uzależnień lub osobą w trakcie szkolenia na specjalistę psychoterapii / terapii uzależnień.

c.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.


II.Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:

a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b. Pracownika socjalnego.


III. Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:

1. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

b.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

2. Program Leczenia Substytucyjnego

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;


IV. Centrum Zdrowia Psychicznego+ przy ul. Ostrowskiego 13 c, stanowiące Filię Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień:

1. Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a. Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

b. Psychologa klinicznego;

c. Psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

d. Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.


Termin i miejsce składania ofert: 28.03.2019 do godz. 14:45 w Sekretariacie Udzielającego zamówienia.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28.

Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 52.


Termin otwarcia ofert: 28.03.2019 godz. 14:55 w Sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.


Kryteria oceny ofert stanowią:

a) ocena merytoryczna Oferenta: doświadczenie i dodatkowe uprawnienia zawodowe, deklarowana dostępność - 30%,

b) cena jednostkowa za udzielanie świadczeń zdrowotnych -70%.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy) i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu do dnia: 29.03.2019r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert


Okres obowiązywania umowy: od dnia 01.04.2019 r. do 31.12.2022, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z § 26 ust. 2 umowy..


Data ogłoszenia konkursu: 22 marca 2019

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu informuje, iż dnia 26 marca 2019 poszerzono zakres minimalnych kompetencji w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne ogłoszonym 22 marca 2019 r w następujących lokalizacjach i zakresach:

I)Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

4.Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:

c.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem klinicznym posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

III.Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:

1.Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Świadczenia realizowane przez:

b.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty lub certyfikat specjalisty psychoterapii / terapii uzależnień lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii / terapii uzależnień.

IV.Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13 c, stanowiące Filię Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień:

1.Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

c.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa z co najmniej dwuletnim stażem klinicznym posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

Ogłoszono: Wrocław, 26.03.2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

W przebiegu przeprowadzonego uzupełniającego konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty:

I)Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu:

  1. Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (kod 1701). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b.Lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

c.Psychologa klinicznego posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

d.Psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychologa posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji świadczeń na rzecz dzieci, który posiada certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

Psycholog Magdalena Mutwil-Brzezicka- oferta nr 7

Anna Kawecka – oferta nr 9

e.Terapeutę zajęciowego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

f.Pedagoga specjalnego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

g.Logopedę;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

h.Psychologa z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem dziecięcym;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

i.Fizjoterapeutę z co najmniej 5-cioletnim doświadczeniem.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

2.Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym (kod 1708).Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b.Psychologa z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem dziecięcym;

Psycholog Magdalena Mutwil-Brzezicka- oferta nr 6

Anna Kawecka – oferta nr 8

c.Fizjoterapeutę z co najmniej 5-cioletnim doświadczeniem.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

3.Zespół leczenia środowiskowego (domowego) (Kod 2730). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b.Psychologa klinicznego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

c.Psychologa posiadającego certyfikat psychoterapeuty.

Katarzyna Pieńko–Jamuła - oferta nr 12

4.Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Kod 1744). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b.Psychologa klinicznego lub psychologa klinicznego będącego specjalistą psychoterapii / terapii uzależnień lub osobą w trakcie szkolenia na specjalistę psychoterapii / terapii uzależnień;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

c.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa z co najmniej 2-letnim stażem klinicznym posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

II.Przychodnia Kozanów, ul Dokerska 9 we Wrocławiu:

1.Poradnia zdrowia psychicznego (Kod 1700). Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b.Pracownika socjalnego.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

III.Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu:

1.Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

b.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty lub certyfikat specjalisty psychoterapii / terapii uzależnień lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii / terapii uzależnień.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

2.Program Leczenia Substytucyjnego

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

IV.Centrum Zdrowia Psychicznego+ przy ul. Ostrowskiego 13 c, stanowiące Filię Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień:

1.Poradnia zdrowia psychicznego. Świadczenia realizowane przez:

a.Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;

Praktyka Lekarska Specjalistyczna Katarzyna Okopień – oferta nr 3

Maciej Womperski – oferta nr 4

Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Magnowska – oferta nr 5

b.Psychologa klinicznego;

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

c.Psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa z co najmniej dwuletnim stażem klinicznym posiadającego certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

Natalia Pieńkowska – oferta nr 2

Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia Anna Ptaszyńska – oferta nr 10

d.Osobę posiadającą certyfikat psychoterapeuty lub status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Magdalena Dominika Szabla – oferta nr 1

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.