Konkurs ofert

KONKURS PSY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO+ PROJEKT UE - KONKURS NR 6


DATA PUBLIKACJI: 2020-01-08

KONKURS PSY CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO+ PROJEKT UE - KONKURS NR 6

KONKURS OFERT

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

informuje, że w uzupełniającym konkursie ofert,

poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa ogłoszonym dnia
8 stycznia 2020 r. dokonano następujących zmian:

DATA SKŁADANIA: 2020-02-13, G. 09:00 - ZMIANA Z 2020-02-10, G.9:00

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

1) Zespół Terapeutyczny (Stacjonarny, tj. w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c i Wyjazdowy, tj. wizyty domowe w miejscu pobytu pacjenta) w Jednostce Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu zwanej dalej Centrum Zdrowia Psychicznego + lub CZP+. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:

a) Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 2- letnim doświadczeniem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD-10 diagnoza psychologiczna oraz ICF- diagnoza funkcjonalna), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego i prowadzenie psychoedukacji oraz terapii psychologicznej na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin I Bliskich, prowadzenie terapii grupowej o charakterze psychoedukacyjnym i rozwojowym oraz prowadzenie zajęć w ramach świetlicy znajdującej się w CZP+. (średnio 160h/msc, z czego obligatoryjne jest wskazanie godzin zawierającego minimum jedno ze wskazanych popołudni: poniedziałek w godzinach 15 – 20, wtorek 15 – 20, środa w godzinach 15 – 20, czwartek w godzinach 15 – 20, piątek w godzinach 15 – 20); brak wskazania jednego z obligatoryjnych popołudni skutkuje odrzuceniem oferty.

b) Psychoterapeutę z certyfikatem lub osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, odpowiedzialnego za udział w stawianiu diagnozy funkcjonalnej (zgodnej z kwalifikacją ICF), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, udzielanie wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego oraz prowadzenie psychoedukacji I terapii psychoterapeutycznej na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin I Bliskich. Prowadzenie terapii grupowej o charakterze psychoedukacyjnym i rozwojowym oraz prowadzenie zajęć w ramach świetlicy znajdującej się w CZP+. (średnio 160h/msc z czego obligatoryjne jest wskazanie godzin zawierającego minimum jedno ze wskazanych popołudni: poniedziałek w godzinach 15 – 20, wtorek 15 – 20, środa w godzinach 15 – 20, czwartek w godzinach 15 – 20, piątek w godzinach 15 – 20); brak wskazania jednego z obligatoryjnych popołudni skutkuje odrzuceniem oferty.

c) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatrę I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, posiadającego upoważnienie Narodowego Funduszu Zdrowia do wystawiania recept refundowanych umowę na realizację recept z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD 10 oraz ICF), kwalifikowanie do projektu, współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, oraz udzielania wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego, terapię psychiatryczną pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin I Bliskich; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby świadczący usługi na Oddziale Dziennego Wsparcia (średnio 160304h/msc, z czego obligatoryjne jest wskazanie godzin zawierającego minimum jedno ze wskazanych popołudni: poniedziałek w godzinach 15 – 20, wtorek 15 – 20, środa w godzinach 15 – 20, czwartek w godzinach 15 – 20, piątek w godzinach 15 – 20); brak wskazania jednego z obligatoryjnych popołudni skutkuje odrzuceniem oferty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.02.2020 r. do 31.12.2021 r. Wskazany termin obowiązywania umowy może być modyfikowany przez Udzielającego zamówienie tj. jest możliwe zawarcie umowy na okres krótszy, niż wskazany w konkursie, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.12.2021 r.

2) Ośrodek Dziennego Wsparcia stanowiący połączenie oddziału dziennego z ŚDS typu A/C – w Jednostce Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu zwanej dalej Centrum Zdrowia Psychicznego +lub CZP+. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:

a) Psychologa klinicznego będącego psychoterapeutą z certyfikatem lub psychologa będącego osobą posiadającą status osoby ubiegającej się o utrzymanie certyfikatu psychoterapeuty posiadającego: co najmniej 3-letni staże w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej (w tym co najmniej 2-letnim stażem w pracy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym) oraz doświadczenie w pracy z wykorzystaniem ICFu; odpowiedzialnego za pracę terapeutyczną w ODW na rzecz pacjentów CZP+ objętych intensywnym zarządzeniem procesem zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u, ewaluację indywidualnych procesów zdrowienia Pacjentów oraz wsparcie ich Rodzin i Bliskich, prowadzenie terapii grupowej o charakterze psychoedukacyjnym i rozwojowym oraz prowadzenie zajęć w ramach świetlicy znajdującej się w CZP+. (średnio 160h/msc).

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.02.2020 r. do 31.12.2021 r. Wskazany termin obowiązywania umowy może być modyfikowany przez Udzielającego zamówienie tj. jest możliwe zawarcie umowy na okres krótszy, niż wskazany w konkursie, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.12.2021 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), na tablicy ogłoszeń w Centrum Zdrowia Psychicznego + oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w Centrum Zdrowia Psychicznego + Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 13c. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 360 90 61.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 13.02.2020 do godz. 9:00 w recepcji Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu w godzinach 8.00-20.00. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 13.02.2020 godz. 11:00 w pokoju numer 9 w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

1. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert w oparciu o złożoną dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym (zmieniony formularz ofertowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Ogłoszenia), w szczególności rozpatrując następujące kryteria oceny ofert:

1. Jakość - Kwalifikacje zawodowe – dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji do realizacji świadczeń danego typu poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.

2. Kompleksowość - dodatkowe uprawnienia realizatora świadczeń w danym zakresie poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.

3. Dostępność – oferowana tygodniowa / miesięczna dostępność do świadczeń danego typu w kontekście zapotrzebowania na nie, które określono w szczegółowych warunkach konkursu

4. Ciągłość - udokumentowane doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze

5. Cena - Koszt realizacji zadania, w tym racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu świadczeń, aktualnych średnich cen i stawek godzinowych na rynku usług

Za każde kryterium można otrzymać od 0 do 5 punktów od jednego oceniającego członka Komisji, gdzie ocenę:

a. „0" otrzyma oferta nie spełniająca danego kryterium nawet w minimalnym zakresie,

b. „1" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym,

c. „2" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach;

d. „3" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym;

e. „4" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach lub oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym bez posiadania dodatkowych atutów.

f. „5" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach.

Wybrane zostaną oferty z najwyższą liczbą punktów z ocenami szczegółowymi powyżej „0".

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednej oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone do 18.02.2020 r. na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), Tablicy ogłoszeń w CZP+ we Wrocławiu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zmianie uległy wzory umów, stanowiących załączniki 2.1 – 2.6 do SIWZ oraz formularz ofertowy.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego w zapisach umowy, której wzór stanowią załączniki 2.1-2.6 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, przed podpisaniem umowy w zakresie uszczegółowienia miejsca udzielania świadczeń, terminu rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy oraz ilości godzin pracy realizatorów.

Dopuszczalna jest zmiana zawartej umowy w zakresie:

• zmiany miejsca udzielania świadczeń wynikającej z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;

• okresu obowiązywania umowy (długości realizacji projektu, dnia rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu), wynikająca z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;

• stawki godzinowej, jeżeli będzie to wynikało z przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu;

zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin pracy realizatorów do 50%

wartości umowy z zachowaniem warunków określonych w złożonej ofercie.

• innych postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, wynikającej ze zmian zapisów umowy o dofinansowanie, zmian wytycznych z Ministerstwa, zmian w przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na realizację Projektu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na stanowisko psychologa/ psychoterapeuty przez co rozumie się: w przypadku składania oferty na stanowisko psychologa/ psychoterapeuty obowiązuje złożenie oferty obejmującej pełną liczbę godzin podaną w wymogach konkursu.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na stanowisko Lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatry I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii przez co rozumie się: w przypadku składania oferty na stanowisko lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii nie obowiązuje złożenie oferty obejmującej pełną liczbę godzin podaną w wymogach konkursu. Zamawiający zastrzega, iż zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


KONKURS OFERT

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

informuje, że w uzupełniającym konkursie ofert,

poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa ogłoszonym dnia
8 stycznia 2020 r. dokonano następujących zmian:

DATA SKŁADANIA: 2020-02-13, G. 09:00 - ZMIANA Z 2020-02-10, G.9:00

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

1) Zespół Terapeutyczny (Stacjonarny, tj. w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c i Wyjazdowy, tj. wizyty domowe w miejscu pobytu pacjenta) w Jednostce Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu zwanej dalej Centrum Zdrowia Psychicznego + lub CZP+. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:

a) Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 2- letnim doświadczeniem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD-10 diagnoza psychologiczna oraz ICF- diagnoza funkcjonalna), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego i prowadzenie psychoedukacji oraz terapii psychologicznej na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin I Bliskich, prowadzenie terapii grupowej o charakterze psychoedukacyjnym i rozwojowym oraz prowadzenie zajęć w ramach świetlicy znajdującej się w CZP+. (średnio 160h/msc, z czego obligatoryjne jest wskazanie godzin zawierającego minimum jedno ze wskazanych popołudni: poniedziałek w godzinach 15 – 20, wtorek 15 – 20, środa w godzinach 15 – 20, czwartek w godzinach 15 – 20, piątek w godzinach 15 – 20); brak wskazania jednego z obligatoryjnych popołudni skutkuje odrzuceniem oferty.

b) Psychoterapeutę z certyfikatem lub osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, odpowiedzialnego za udział w stawianiu diagnozy funkcjonalnej (zgodnej z kwalifikacją ICF), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, udzielanie wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego oraz prowadzenie psychoedukacji I terapii psychoterapeutycznej na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin I Bliskich. Prowadzenie terapii grupowej o charakterze psychoedukacyjnym i rozwojowym oraz prowadzenie zajęć w ramach świetlicy znajdującej się w CZP+. (średnio 160h/msc z czego obligatoryjne jest wskazanie godzin zawierającego minimum jedno ze wskazanych popołudni: poniedziałek w godzinach 15 – 20, wtorek 15 – 20, środa w godzinach 15 – 20, czwartek w godzinach 15 – 20, piątek w godzinach 15 – 20); brak wskazania jednego z obligatoryjnych popołudni skutkuje odrzuceniem oferty.

c) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatrę I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, posiadającego upoważnienie Narodowego Funduszu Zdrowia do wystawiania recept refundowanych umowę na realizację recept z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD 10 oraz ICF), kwalifikowanie do projektu, współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, oraz udzielania wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego, terapię psychiatryczną pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin I Bliskich; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby świadczący usługi na Oddziale Dziennego Wsparcia (średnio 160304h/msc, z czego obligatoryjne jest wskazanie godzin zawierającego minimum jedno ze wskazanych popołudni: poniedziałek w godzinach 15 – 20, wtorek 15 – 20, środa w godzinach 15 – 20, czwartek w godzinach 15 – 20, piątek w godzinach 15 – 20); brak wskazania jednego z obligatoryjnych popołudni skutkuje odrzuceniem oferty.

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.02.2020 r. do 31.12.2021 r. Wskazany termin obowiązywania umowy może być modyfikowany przez Udzielającego zamówienie tj. jest możliwe zawarcie umowy na okres krótszy, niż wskazany w konkursie, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.12.2021 r.

2) Ośrodek Dziennego Wsparcia stanowiący połączenie oddziału dziennego z ŚDS typu A/C – w Jednostce Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu zwanej dalej Centrum Zdrowia Psychicznego +lub CZP+. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:

a) Psychologa klinicznego będącego psychoterapeutą z certyfikatem lub psychologa będącego osobą posiadającą status osoby ubiegającej się o utrzymanie certyfikatu psychoterapeuty posiadającego: co najmniej 3-letni staże w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej (w tym co najmniej 2-letnim stażem w pracy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym) oraz doświadczenie w pracy z wykorzystaniem ICFu; odpowiedzialnego za pracę terapeutyczną w ODW na rzecz pacjentów CZP+ objętych intensywnym zarządzeniem procesem zdrowienia z wykorzystaniem ICF-u, ewaluację indywidualnych procesów zdrowienia Pacjentów oraz wsparcie ich Rodzin i Bliskich, prowadzenie terapii grupowej o charakterze psychoedukacyjnym i rozwojowym oraz prowadzenie zajęć w ramach świetlicy znajdującej się w CZP+. (średnio 160h/msc).

Okres obowiązywania umowy od dnia 19.02.2020 r. do 31.12.2021 r. Wskazany termin obowiązywania umowy może być modyfikowany przez Udzielającego zamówienie tj. jest możliwe zawarcie umowy na okres krótszy, niż wskazany w konkursie, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.12.2021 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), na tablicy ogłoszeń w Centrum Zdrowia Psychicznego + oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w Centrum Zdrowia Psychicznego + Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 13c. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 360 90 61.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 13.02.2020 do godz. 9:00 w recepcji Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu w godzinach 8.00-20.00. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 13.02.2020 godz. 11:00 w pokoju numer 9 w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

1. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert w oparciu o złożoną dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym (zmieniony formularz ofertowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Ogłoszenia), w szczególności rozpatrując następujące kryteria oceny ofert:

1. Jakość - Kwalifikacje zawodowe – dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji do realizacji świadczeń danego typu poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.

2. Kompleksowość - dodatkowe uprawnienia realizatora świadczeń w danym zakresie poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.

3. Dostępność – oferowana tygodniowa / miesięczna dostępność do świadczeń danego typu w kontekście zapotrzebowania na nie, które określono w szczegółowych warunkach konkursu

4. Ciągłość - udokumentowane doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze

5. Cena - Koszt realizacji zadania, w tym racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu świadczeń, aktualnych średnich cen i stawek godzinowych na rynku usług

Za każde kryterium można otrzymać od 0 do 5 punktów od jednego oceniającego członka Komisji, gdzie ocenę:

a. „0" otrzyma oferta nie spełniająca danego kryterium nawet w minimalnym zakresie,

b. „1" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym,

c. „2" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach;

d. „3" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym;

e. „4" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach lub oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym bez posiadania dodatkowych atutów.

f. „5" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach.

Wybrane zostaną oferty z najwyższą liczbą punktów z ocenami szczegółowymi powyżej „0".

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednej oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone do 18.02.2020 r. na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), Tablicy ogłoszeń w CZP+ we Wrocławiu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zmianie uległy wzory umów, stanowiących załączniki 2.1 – 2.6 do SIWZ oraz formularz ofertowy.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego w zapisach umowy, której wzór stanowią załączniki 2.1-2.6 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, przed podpisaniem umowy w zakresie uszczegółowienia miejsca udzielania świadczeń, terminu rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy oraz ilości godzin pracy realizatorów.

Dopuszczalna jest zmiana zawartej umowy w zakresie:

• zmiany miejsca udzielania świadczeń wynikającej z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;

• okresu obowiązywania umowy (długości realizacji projektu, dnia rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu), wynikająca z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;

• stawki godzinowej, jeżeli będzie to wynikało z przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu;

zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin pracy realizatorów do 50%

wartości umowy z zachowaniem warunków określonych w złożonej ofercie.

• innych postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, wynikającej ze zmian zapisów umowy o dofinansowanie, zmian wytycznych z Ministerstwa, zmian w przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na realizację Projektu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na stanowisko psychologa/ psychoterapeuty przez co rozumie się: w przypadku składania oferty na stanowisko psychologa/ psychoterapeuty obowiązuje złożenie oferty obejmującej pełną liczbę godzin podaną w wymogach konkursu.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na stanowisko Lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatry I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii przez co rozumie się: w przypadku składania oferty na stanowisko lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii nie obowiązuje złożenie oferty obejmującej pełną liczbę godzin podaną w wymogach konkursu. Zamawiający zastrzega, iż zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

KONKURS OFERT

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w uzupełniającym konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach projektu pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Przy składaniu oferty, proszę brać pod uwagę, iż łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

1) Zespół Terapeutyczny (Stacjonarny, tj. w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c i Wyjazdowy, tj. wizyty domowe w miejscu pobytu pacjenta) w Jednostce Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu zwanej dalej Centrum Zdrowia Psychicznego + lub CZP+. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:

a) Psychologa klinicznego lub psychologa z co najmniej 2- letnim doświadczeniem w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD-10 diagnoza psychologiczna oraz ICF- diagnoza funkcjonalna), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego I prowadzenie psychoedukacji I terapii psychologicznej na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin I Bliskich. Prowadzenie terapii grupowej o charakterze psychoedukacyjnym i rozwojowym oraz prowadzenie zajęć w ramach świetlicy znajdującej się w CZP+. (160h/msc);

b) Psychoterapeutę z certyfikatem lub osobę posiadającą status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, odpowiedzialnego za udział w stawianiu diagnozy funkcjonalnej (zgodnej z kwalifikacją ICF), współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, udzielanie wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego oraz prowadzenie psychoedukacji I terapii psychoterapeutycznej na rzecz pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin I Bliskich. Prowadzenie terapii grupowej o charakterze psychoedukacyjnym i rozwojowym oraz prowadzenie zajęć w ramach świetlicy znajdującej się w CZP+. (160h/msc)

c) Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza psychiatrę I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, posiadającego upoważnienie Narodowego Funduszu Zdrowia do wystawiania recept refundowanych, odpowiedzialnego za stawianie diagnozy (zgodnej z kwalifikacją ICD 10 oraz ICF), kwalifikowanie do projektu, współtworzenie indywidualnych planów zdrowienia, oraz udzielania wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego, terapię psychiatryczną pacjentów CZP+ oraz ich Rodzin I Bliskich; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby świadczący usługi na Oddziale Dziennego Wsparcia (średnio 144h/msc);

Okres obowiązywania umowy od dnia 17.02.2020 r. do 31.12.2021 r.

2) Ośrodek Dziennego Wsparcia stanowiący połączenie oddziału dziennego z ŚDS typu A/C – w Jednostce Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ w lokalizacji przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu zwanej dalej Centrum Zdrowia Psychicznego +lub CZP+. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (Kod CPC 93110–93329; Kod CPV: 85000000-9) realizowane przez:


Okres obowiązywania umowy od dnia 17.02.2020 r. do 31.12.2021 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.g.... Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 13c. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 360 90 61.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 10.02.2020r do godz. 9:00 w recepcji Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu w godzinach 8.00-20.00. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 10.02.2020 godz. 11:00 w pokoju numer 9 w Centrum Zdrowia Psychicznego + przy ul. Ostrowskiego 13c we Wrocławiu.

1. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert w oparciu o złożoną dokumentację oraz informacje zawarte w formularzu ofertowym, w szczególności rozpatrując następujące kryteria oceny ofert:

1. Jakość - Kwalifikacje zawodowe – dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji do realizacji świadczeń danego typu poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.

2. Kompleksowość - dodatkowe uprawnienia realizatora świadczeń w danym zakresie poświadczone dokumentami: certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami, etc.

3. Dostępność – oferowana tygodniowa / miesięczna dostępność do świadczeń danego typu w kontekście zapotrzebowania na nie, które określono w szczegółowych warunkach konkursu

4. Ciągłość - udokumentowane doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze

5. Cena - Koszt realizacji zadania, w tym racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu świadczeń, aktualnych średnich cen i stawek godzinowych na rynku usług

Za każde kryterium można otrzymać od 0 do 5 punktów od jednego oceniającego członka Komisji, gdzie ocenę:

a. „0" otrzyma oferta nie spełniająca danego kryterium nawet w minimalnym zakresie,

b. „1" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym,

c. „2" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie minimalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach;

d. „3" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym;

e. „4" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie powyżej minimalnym, lecz nie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach lub oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym bez posiadania dodatkowych atutów.

f. „5" otrzyma oferta spełniająca dane kryterium w zakresie maksymalnym, przy jednoczesnym posiadaniu dodatkowych atutów, np. w zakresie długości stażu w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej, posiadanie certyfikatów i szkoleń nie wskazanych jako obligatoryjne w szczegółowych warunkach.

Wybrane zostaną oferty z najwyższą liczbą punktów z ocenami szczegółowymi powyżej „0".

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednej oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone do 14.02.2020 r. na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl (w zakładce: Praca/Konkursy), Tablicy ogłoszeń w siedzibie CZP+ we Wrocławiu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego w zapisach umowy, której wzór stanowią załączniki 2.1-2.6 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, przed podpisaniem umowy w zakresie uszczegółowienia miejsca udzielania świadczeń oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy.

Dopuszczalna jest zmiana zawartej umowy w zakresie:

• zmiany miejsca udzielania świadczeń wynikającej z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;

• okresu obowiązywania umowy (długości realizacji projektu, dnia rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu), wynikająca z potrzeb Zamawiającego lub zapisów umowy o dofinansowanie projektu;

• stawki godzinowej, jeżeli będzie to wynikało z przepisów powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu;

• innych postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, wynikającej ze zmian zapisów umowy o dofinansowanie, zmian wytycznych z Ministerstwa, zmian w przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na realizację Projektu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na stanowisko psychologa/ psychoterapeuty przez co rozumie się: w przypadku składania oferty na stanowisko psychologa/ psychoterapeuty obowiązuje złożenie oferty obejmującej pełną liczbę godzin podaną w wymogach konkursu. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na stanowisko lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii przez co rozumie się: w przypadku składania oferty na stanowisko lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii nie obowiązuje złożenie oferty obejmującej pełną liczbę godzin podaną w wymogach konkursu. Zamawiający zastrzega, iż zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.