O nas - Reklama produktów leczniczych na terenie WCZ

Zarządzenie Nr 13 /2011

Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu
z dnia 14 października 2011r. w sprawie reklamy produktów leczniczych na terenie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ oraz zasad odwiedzania przez przedstawicieli medycznych lub handlowych osób zatrudnionych w Centrum, uprawnionych do wystawiania recept

Na podstawie art. 13 pkt. 3) ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia .2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr .112, poz. 654 z późn. zm.), § 13 ust. 3 Statutu Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, zwanego Centrum

W wykonaniu art. 52 do art. 64 ustawy z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne
(t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 210, poz.1327),
W celu umożliwienia personelowi lekarskiemu spotkań z przedstawicielami medycznymi i handlowymi zapewnienia dostępu do informacji na temat produktów leczniczych, a jednocześnie umożliwienia przedstawicielom medycznym i handlowym prowadzenia działań reklamowych produktów leczniczych, zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Reklama produktu leczniczego prowadzona w jednostkach organizacyjnych Centrum nie może utrudniać wykonywanej w nich działalności.
 2. Reklama produktu leczniczego może być kierowana wyłącznie do osób udzielających świadczeń i uprawnionych do wystawienia recept.
 3. Reklama produktu leczniczego nie może być umieszczana na terenie Przychodni/ Ośrodka.

§ 2

 1. Spotkania przedstawicieli medycznych lub handlowych z osobami uprawnionymi do wystawiania recept zatrudnionymi w Centrum mogą odbywać się po uprzednim uzyskaniu zgody w sposób opisany w § 3, uzgodnieniu z osobą uprawnioną do wystawiania recept, zatrudnioną w Centrum, terminu, miejsca i tematu będącego przedmiotem spotkania.
  Fakt odbytego spotkania podlega ewidencji w sposób określony w § 8 niniejszego Zarządzenia.
 2. Spotkania, o których mowa w pkt. 1 mogą odbywać się wyłącznie poza godzinami pracy osób uprawnionych do wystawiania recept, wynikającymi z indywidualnego wymiaru zatrudnienia i harmonogramu godzin pracy na rzecz Przychodni/Ośrodka/Poradni Centrum.
 3. Spotkania przedstawicieli medycznych lub handlowych z osobami uprawnionymi do wystawiania recept mogą mieć charakter spotkań:
 • indywidualnych,
 • grupowych

§ 3

 1. Zgodę na spotkanie przedstawiciela medycznego lub handlowego o której mowa w § 2 udziela Dyrektor Centrum lub jego Zastępca ds. świadczeń zdrowotnych.
 2. Zgoda na spotkanie jest wydawana na piśmie na wniosek przedstawiciela medycznego lub handlowego. Wzór zgody na spotkanie określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Zgoda na odwiedzanie osób o których mowa wyżej udzielana jest na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok. Po upływie okresu, na który została udzielona zgoda możliwe jest ponowne złożenie wniosku.
 2. Zgodę o której mowa w § 3 sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zgody otrzymuje przedstawiciel firmy, drugi egzemplarz pozostaje w rejestrze prowadzonym przez Dział Organizacji i Zarządzania Świadczeniami Zdrowotnym tworząc wykaz firm i przedstawicieli mających pozwolenie na odwiedzanie osób wystawiających recepty i zatrudnionych w Centrum.

§ 5.

Wykaz firm i przedstawicieli mających pozwolenie na podstawie niniejszego wykazu
publikowany jest na bieżąco, na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl.

§ 6

 1. W celu zorganizowania spotkania, o którym mowa w § 2 pkt. 3 lit. b) Kierownicy Przychodni/Ośrodka udostępniają na ten cel pomieszczenie znajdujące się w ich zasobach lokalowych.
 2. Warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Centrum na zorganizowanie spotkania w sposób określony w § 2 pkt. 3 lit. b) jest podpisanie umowy najmu pomieszczenia pomiędzy Centrum a Firmą, będącą organizatorem spotkania.
 3. Udostępnienie pomieszczenia o którym mowa w ust. 1 jest odpłatne.
 4. Wysokość stawki czynszu najmu ustala się w drodze negocjacji z uprawnionym przedstawicielem Firmy jednak że, nie może być ona mniejsza niż w wysokości 200 zł + VAT za godzinę.
 5. W celu zawarcia umowy wszystkie dane firmy niezbędne do jej sporządzenia należy przekazać właściwemu merytorycznie pracownikowi Działu Techniczno-Eksploatacyjnego.
 6. Umowę sporządza właściwy merytorycznie pracownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego i po zaopiniowaniu przez Radcę Prawnego przekazuje do podpisu Dyrektorowi Centrum oraz firmie, wpisuje daną umowę do Rejestru umów najmu, przechowując oryginały zawartych umów.
 7. Właściwy merytorycznie pracownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego przekazuje kopię umowy do Działu Księgowości w celu wystawienia faktury.

§ 7

Reklama produktu leczniczego polegająca na bezpłatnym dostarczaniu jego próbek
może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept, pod warunkiem, że:


 1. Osoba upoważniona do wystawiania recept wystąpiła w formie pisemnej do przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie próbki produktu leczniczego;
 2. Osoba dostarczająca próbkę prowadzi ewidencję dostarczonych próbek;
 3. Każda dostarczana próbka nie jest większa niż jedno najmniejsze opakowanie produktu leczniczego dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. Każda dostarczana próbka jest opatrzona napisem "próbka bezpłatna –nie do sprzedaży";
 5. Do każdej dostarczonej próbki dołączona jest Charakterystyka Produktu Leczniczego;
 6. Reklama produktu leczniczego polegająca na bezpłatnym dostarczaniu jego próbek nie może dotyczyć produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe.

§ 8

 1. Zobowiązuje się Kierowników Przychodni/Ośrodka do prowadzenia pisemnej ewidencji spotkań przedstawicieli medycznych lub handlowych z osobami uprawnionymi do wystawiania recept.
 2. Ewidencja obejmuje następujące dane:
 • datę i godzinę spotkania
 • nazwę firmy oraz imię i nazwisko przedstawiciela medycznego lub handlowego
 • imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania recept
 • nazwę produktu leczniczego
 • adnotację o przekazaniu próbek produktu leczniczego

3. Kierownik Przychodni/Ośrodka może powierzyć na piśmie prowadzenie ewidencji spotkań wyznaczonej osobie. Wzór ewidencji określa Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Za zapoznanie podległego personelu z treścią niniejszego Zarządzenia odpowiedzialni są
Kierownicy Przychodni/Ośrodka.

§ 10

Nie przestrzeganie postanowień niniejszego Zarządzenia:


 1. Przez osoby zatrudnione w Przychodni/Ośrodku skutkować będzie odpowiedzialnością porządkową zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Pracy i Kodeksie Pracy lub odpowiedzialnością umowną.
 2. Przez Przedstawicieli medycznych firm farmaceutycznych lub handlowych skutkować będzie cofnięciem zgody na reklamę produktu leczniczego z jednoczesnym powiadomieniem firmy o tym fakcie.

§ 11

Tekst niniejszego Zarządzenia wraz z wzorami załączników jest publikowany na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl.

§ 12

Zgody o których mowa w §3 wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia wymagają złożenia ponownego wniosku na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu.

§ 13

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora ds. świadczeń zdrowotnych.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wykaz firm farmaceutycznych posiadających zgodę na odwiedzanie pracowników Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ- osób uprawnionych do wystawiania recept na podstawie Zarządzenia Nr 13/ 2011 z dnia 14 października 2011 r. Dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ:Symphar Sp. z o. o. zgoda ważna do dn. 04.09.2019 r. (Przychodnia Zdrowia Psychicznego ul. Lindego 19-21, Wrocław)


 1. Polpharma B.H. Sp. z o.o.,zgoda ważna do 04.03.2021 (Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 3c)
 2. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o. o. zgoda ważna do dnia 05.08.2021 r. (Centrum Zdrowia Psychicznego +, ul. Ostrowskiego 13c, Wrocław, Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień ul. Lindego 19-21 51-138 Wrocław, Przychodnia Kozanów)

Udzielamy świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ oraz na zasadach komercyjnych.
Prowadzimy profilaktykę chorób i promocję zdrowia.

Podstawy prawne, cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz gospodarkę finansową Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ określa statut.

Regulamin Organizacyjny Wrocławskiego Centrum Zdrowia precyzuje organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Centrum oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zasady pracy przedsiębiorstwa oraz najważniejsze decyzje na poziomie zarządzania strategicznego podejmowane są przez Dyrekcję.

Sprawozdanie finansowe Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ za 2014 rok

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, a dobro i satysfakcja pacjenta to nasz cel.

Potwierdzeniem rzetelności, solidności i jakości usług świadczonych przez placówki Wrocławskiego Centrum Zdrowia są liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia.

Dane teleadresowe i telefoniczne do komórek administracyjnych, Rzecznika Praw Pacjenta oraz kierowników przychodni.

Zasady reklamy produktów leczniczych na terenie WCZ oraz zasad odwiedzania przez przedstawicieli medycznych lub handlowych osób zatrudnionych w Centrum, uprawnionych do wystawiania recept


Od 16.05.2016 do 15.09.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ realizuje projekt pn."Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady przyjmowania pacjentów Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ w czasie pandemii

Wprowadza się Standard Organizacyjny Udzielania Teleporad we Wrocławskim Centrum Zdrowia

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.