Konkurs ofert

Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat


DATA PUBLIKACJI: 7.03.2019

DATA SKŁADANIA: 20.03.2019

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28 ogłasza z dniem 07.03.2019 r konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat" od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

Organizatorem konkursu ofert jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28.

Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zadania pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat", zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Konkursu.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i posiadające stosowne uprawnienia zawodowe oraz bazę lokalowo-sprzętową do realizacji programu.

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY:

Umowa zostanie zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji udziela p. Kamila Nahorska, tel. 71/335-29-60 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ,Wrocław ul. Podróżnicza 26/28 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem: Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat" – konkurs ofert 2019 oraz nazwą i adresem Oferenta

na adres: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 pokój nr 4

Termin składania ofert upływa 20.03.2019 r. o godz. 14.00.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi 21.03.2019 o godz. 10.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ul. Podróżnicza 26/28

KRYTERIUM OCENY OFERT:

- koszt jednego spotkania edukacyjnego z rodzicami

- koszt jednego spotkania edukacyjnego z grupą dzieci

- liczba deklarowanych bezpłatnych badań stomatologicznych w stosunku do liczby dzieci w przedszkolach objętych opieką przez Oferenta

- dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji programu pn. „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat"

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi 22.03.2019 roku do godz. 15.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, ul. Podróżnicza 26/28 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.spzoz.wroc.pl

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie: możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia. Przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

PROTESTY I ODWOŁANIA: w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do kierownika udzielającego zamówienie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń stanowiących przedmiot Konkursu do czasu jego rozpatrzenia.

Zatwierdzam:

Dyrektor

Wojciech Skiba

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.