Konkurs ofert

Konkurs RTG 2020


DATA PUBLIKACJI: 2020-05-18

DATA SKŁADANIA: 2020-06-02 godz. 12:00

Ogłoszenie

konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w rodzaju badania RTG z opisem

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Zamawiający/Udzielający zamówienia:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28

zaprasza

do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

badania RTG z opisem dla pacjentów WCZ SPZOZ

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub jednostki ochrony zdrowia legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych:

okres obowiązywania umowy od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2023 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.spzoz.wroc.pl w zakładce BIP/Konkursy ofert. Z w/w materiałami zainteresowani mogą zapoznać się również w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Dziale Sprzedaży: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Podróżnicza 26/28. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 391 17 57

Termin i miejsce składania ofert: 04.06.2020 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Udzielającego zamówienia

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu nie później niż w terminie składania ofert.

Termin otwarcia ofert: 04.06.2020 r. o godz. 12: 00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Kryterium oceny ofert stanowią:

Cena - 70% Jakość - 10% Dostępność – 10 % Kompleksowość – 5% Ciągłość – 5%

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu www.spzoz.wroc.pl i Tablicy ogłoszeń w siedzibie WCZ SP ZOZ we Wrocławiu w dniu 15.06.2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.